KOUPIT VSTUPENKU
E-SHOP

Obchodní podmínky – online vstupenky

Obchodní podmínky a podmínky ochrany a zpracování osobních údajů společnosti ARTSQUARE Agency s.r.o. se sídlem Saská 3, 118 00, Praha 1, IČ: 05601029, DIČ: CZ05601029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266578.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran platí při nákupu online vstupenek do Muzea Karla Zemana a na jeho doprovodné programy, a to při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.muzeumkarlazemana.cz a www.karelzemanmuseum.org.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
1.3. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.

2. Způsob nákupu vstupenky

2.1. Po vybrání vstupenek na konkrétní vstupné a kategorii je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace.
2.2. Jakmile je platba zrealizovaná zvoleným způsobem, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Číslem objednávky je potřeba se prokázat při vstupu do Muzea Karla Zemana nebo při rezervaci programu.
2.3. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.
2.4. V případě, že zákazník nepředloží při vstupu vytištěné vstupenky nebo nesdělí číslo zaplacené objednávky, nemá nárok na vydání vstupenek, ani na vrácení peněz.

3. Reklamace

3.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Spotřebitel od kupní smlouvy o nákupu Vstupenky odstoupit postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
3.2. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. Tyto reklamace neřeší provozovatel.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
4.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@muzeumkarlazemana.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
4.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
4.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
5.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
5.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při provedené objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zprostředkujících prodej vstupenek a platby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
5.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
5.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
5.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
5.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. Závěrečné ustanovení

6.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
6.2. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.
6.3. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.